Privacy (AVG)

Privacyverklaring (wet AVG )


Uw persoonsgegevens en uw privacy in H-Life Homeopathie Praktijk  voor alternative geneeskunde


Algemeen


De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.


Verwerking persoonsgegevens


In de praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit betreft o.a. NAW gegevens, burgerlijke staat, telefoonnummer etc, en natuurlijk alle gegevens gegevens (m.n. medische gegevens in de ruimste zin van het woord). Deze zijn nodig voor administratieve doeleinden (recepten, financiele -afhandeling) en homeopathische behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).


Plichten van de homeopathie praktijk     


H-Life Homeopathie Praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:


Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

voor zorgverlening;

voor doelmatig beheer en beleid;

voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw therapeut, maar ook via een folder of via onze website.

Als therapeut / homeopaat van H-Life Homeopathie Praktiijk ben ik verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Voor kinderen geldt een bewaartermijn van 20 jaar vanaf het 18e levensjaar.Rechten als betrokkene


U heeft de volgende rechten:


Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van uw gegevens naar een andere praktijk (dataportabiliteit)

Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan H-Life Homeopathie Praktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).


Toelichting op uw aanvraag


U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal twintig jaar bewaard worden (voor kinderen gerekend vanaf het 18e levensjaar). U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. U kunt het dossier persoonlijk ophalen, of door een gemachtigde op laten halen waarbij u tekent voor ontvangst. In geval van verzending per post is H-Life Homeopathie Praktijk niet aansprakelijk voor eventuele fouten met betrekking tot de bezorging ervan.


Gegevens patiënt: Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden


Als therapeut / homeopaat van H-Life Homeopathie Praktiijk ben ik verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Dit houdt bijvoorbeeld in dat uw homeopaat voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen.


Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de arts).


Uitwisseling gegevens


H-Life Homeopathie Praktijk wisselt zo nodig, enkel en alleen nadat u hiervoor gericht schriftelijk toestemming heeft gegeven, relevante medische gegevens uit met uw huisarts, uw apotheek, uw behandelend medisch specialist(en) en andere betrokken (BIG geregistreerde) hulpverleners (bijvoorbeeld fysiotherapeuten, psychologen, verplegend personeel in zorginstellingen, etc.) werkzaam in de gezondheidszorg. Met betrekking tot voorgeschreven medicatie gaat het daarbij ook om eventuele interacties met andere geneesmiddelen, intoleranties, contra-indicaties en allergieën.


Overdracht van uw dossier


Als u een nieuwe behandelend  arts  kiest,  kunt u uw therapeut / homeopaart vragen om uw dossier aan u ter beschikking te stellen.


Vraag of klacht


Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met welke gegevens of onze omgang met uw medische gegevens om gegaan wordt? Dan gaat uw therapeut / homeopaat hierover graag met u in gesprek.